logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

18.05.2020

Информация за Проект „Студентски практики – Фаза 2“

Програма:

Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 Г.“ (ОП НОИР) чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз

Процедура:

BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“

Име на проект:

BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“

Договор:

Споразумение между конкретния бенефициент и партньора от 23.12.2019 година.

Период/продължителност:

23.12.2019 - 31.12.2023 г.

Ръководител:

доц. дтн Ирена Григорова

Бюджет:

337,960 лв.


Проектът е насочен пряко към осигуряване на практическо обучение на студенти в реална работна среда, с което от една страна ще се осигури повишаване на качеството на висшето образование и от друга страна ще задълбочи връзките на висшите училища с пазара на труда. Освен възможността студентите да практикуват професия в реална работна среда, проектът ще допринесе за директен диалог между образованието и бизнеса, между теорията и практиката. Проектът е в съответствие със заложените в Стратегията мерки за въздействие в Тематична цел 3. „Изграждане на устойчива и ефективна връзка между ВУ и пазара на труда и постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование“. Проектът продължава политиката във висшето образование, насочена към осъществяване на връзка между образованието и бизнеса, започнала по ОП РЧР 2007-2013 с проект „Студентски практики“ и продължила по настоящата оперативна програма с проект „Студентски практики – Фаза 1“. По проект „Студентски практики–Фаза 1“ успешно практическо обучение са преминали 45 453 студенти в 6 118 обучаващи организации

Квотата на МГУ „Св. Иван Рилски“ е 340 студента, като до края на месец март 2020 г. са регистрирани 81. За практиката студентите получават заплащане в размер на 600 лева, обезпечено от МОН, като всеки практикант има индивидуален ментор, излъчен от съответната фирма. От страна на МГУ студентът практикант има определен преподавател за академичен наставник.

Линк към страницата на Проект „Студентски практики – Фаза 2“: https://praktiki.mon.bg/
Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter