logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

НОВИНИ

16.12.2019

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев е новият Ректор на Минно-Геоложки Университет „Св. Иван Рилски“

МИННО ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ – СОФИЯ


На 12.12.2019 год., Общото събрание на МГУ „Св. Иван Рилски“ избра проф. д-р инж. Ивайло Копрев, досегашен Декан на Миннотехнологичен факултет, за Ректор на университета, за мандатният период 2019 – 2023 година. Пред членовете на Общото събрание проф. д-р инж. Ивайло Копрев сподели:

- Благодаря Ви за гласуваното доверие, поемам ангажимента, че в работата си ще се основавам на принципите на приемственост и надграждане, отговорност, баланс и развитие, ще работя с уважение, в диалог с Вас. Вярвам, че с обединени усилия, можем да подобрим средата в която работим, равнището на подготовка на студентите, да надградим постигнатото, и да продължим устойчивото възходящо развитие на нашия Университет.“

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев е завършил МГУ „Св. Иван Рилски“ през 2001 год., специалност “Разработване на полезни изкопаеми”. Защитил е докторска дисертация през 2010 год., научна специалност “Открит и подводен добив на полезни изкопаеми”, специализант на Technische Universit?t Bergakademie Freiberg, Germany.

От 2014 год. е Ръководител на катедра „Открито разработване на полезни изкопаеми и взривни работи“. През периода 2012 – 2016 год. е Зам. Декан на Миннотехнологичен факултет, МГУ „Св. Иван Рилски“, а от 2016 до 2019 год. е Декан на факултета. През 2012 год. е избран да заеме академичната длъжност доцент, а от 2018 год. е най-младия професор по научна специалност „Открит и подводен добив на полезни изкопаеми”.

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев е високо ерудиран, съзидателен, иновативен и утвърден учен, автор и съавтор на монографии, книги и учебници, на десетки публикации в специализирани международни реферирани и индексирани научни издания. Ръководил и участник в над 86 бр. национални и международни научно-изследователски и научно-приложни разработки, проекти и програми.

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев е председател на редица национални и международни научни конгреси, конференции и комитети, участник в редакционни колегии на национални и международни научни издания, ръководител на успешно защитили докторанти, член на научни журита.

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев има неоценим принос за развитието, просперитета и утвърждаването на висшето минно образование в България.


Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter