logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Сборник с научни доклади

МГУ "Св. Иван Рилски"
2004

Сборник: Геология и геофизика

ИЗБОР НА ГЕОСТАТИСТИЧЕСКИ МОДЕЛ ПРИ ПРЕСМЯТАНЕТО НА ЗАПАСИ НА МИНЕРАЛНИ РЕСУРСИС. Бакърджиевизтегли
УСТОЙЧИВ, НЕГАУСОВ ГЕОСТАТИСТИЧЕСКИ МОДЕЛ НА МАСИВНО МЕДНО - ЗЛАТНО НАХОДИЩЕС. Бакърджиев, К. Русков, А. Аризановизтегли
СЕРПЕНТИНИЗИРАНИ УЛТРАБАЗИТИ ОТ РАЙОНА НА С. ЦЕРОВО, ПАЗАРДЖИШКО И СВЪРЗАНАТА С ТЯХ РУДНА МИНЕРАЛИЗАЦИЯБ. Банушев, З. Цинцов, М. Сивиловизтегли
АЛКАЛНИ БАЗАЛТИ ОТ РАЙОНА НА СЕЛО ДОБРИНОВО, КАРНОБАТСКО (Югоизточна България)Б. Банушев, Х. Тараунехизтегли
ТВЪРДОФАЗОВ СИНТЕЗ НА МИНЕРАЛИ ОТ ГРУПАТА НА ПЕРОВСКИТА И СРОДНИ НА ТЯХ СЪЕДИНЕНИЯЛ. Бозаджиев, Г. Георгиевизтегли
СИНТЕЗ НА ВАЖНИ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТТА МИНЕРАЛИ ОТ МАГНЕТИТ-ХРОМИТОВАТА ГРУПАЛ. Бозаджиев, Т. Гавраилова, М. Дойновизтегли
ОТНОСНО СТРАТИГРАФСКОТО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МАЛКИТЕ БЕНТОСНИТЕ ФОРАМИНИФЕРИ И БИОСТРАТИГРАФСКАТА ПОДЯЛБА НА ПАЛЕОЦЕНСКАТА СЕРИЯ В ПРИМОРСКАТА ЧАСТ НА ИЗТОЧНА СТАРА ПЛАНИНАБ. Вълчевизтегли
РОД LENTICULINA LAMARCK, 1804 ОТ ПАЛЕОЦЕНСКАТА СЕРИЯ В ПРИМОРСКАТА ЧАСТ НА ИЗТОЧНА СТАРА ПЛАНИНАБ. Вълчевизтегли
ХАЛКОФАНИТ И КОРОНАДИТ ОТ AU-ПОЛИМЕТАЛНОТО НАХОДИЩЕ МАДЖАРОВО, ИЗТОЧНИ РОДОПИМ. Василева, С. Добрев, Б. Кольковскиизтегли
ПЕТРОХИМИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА КЪСНОАЛПИЙСКИЯ МАГМАТИЗЪМ В ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИВ. Георгиев, П. Миловановизтегли
МОРФОСТРУКТУРИ В МОМЧИЛГРАДСКАТА ДЕПРЕСИЯ (Източни Родопи)В. Георгиев, Р. Маринова, Г. Желевизтегли
ГЕОЛОГИЯ НА МЕДНОПОРФИРНОТО НАХОДИЩЕ ЕЛАЦИТЕ, БЪЛГАРИЯГ. Георгиевизтегли
ВЪРХУ ПРОИЗХОДА НА ОЧНИТЕ ГНАЙСИ И ШИСТИ В ЗОНИ НА СРЯЗВАНЕ ОТ ЦЕНТРАЛНИТЕ РОДОПИЯ. Герджиковизтегли
ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАПУКВАНЕТО В КАРБОНАТНИ КОЛЕКТОРИ ОТ СЕЛАНОВСКИ ТИП (на примера на Селановското находище)М. Дончева, В. Балинов, Е. Занева-Добранова, Й. Николоваизтегли
ТЕКТОНСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕГИОНА "ЛАС-ВИЯС" (Централна Куба)В. Желев, Р. Маринова, К. Вазкуезизтегли
ВЛИЯНИЕ НА МИНЕРАЛНИЯ СЪСТАВ НА ПЛИОЦЕНСКИТЕ ГЛИНИ ВЪРХУ СПЕЦИФИЧНОТО ИМ ПОВЕДЕНИЕ (на примера на Източномаришкия въглищен басейн)Е. Занева-Добранова, П. Стоева, Е. Александроваизтегли
Петрография и условия на отлагане на въглищата от Бобовдолския басейн, България (на примера на Източномаришкия въглищен басейн)А. Здравков, Й. Кортенскиизтегли
ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕРГЕЛ ОТ НАХОДИЩЕ "ПОПОВО" ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФИНОКЕРАМИЧНИ ИЗДЕЛИЯС.Корудерлиева, И. Чомаков, Т. Димоваизтегли
Древното рударство в Памир-Хиндукушкия район на Средна Азия с оглед на етнонима Балх (Балхара, Болор)Р. Костовизтегли
ПЪРВИЧЕН ГЕОХИМИЧЕН ОРЕОЛ НА МЕДНО-ПОРФИРНОТО НАХОДИЩЕ "ЕЛАЦИТЕ"К. Попов, Г. Георгиевизтегли
МЕТАПЕЛИТИ ОТ ВЕРИЛА ПЛАНИНАС. Приставова, М. Ичевизтегли
НАНОФОСИЛНА ПОДЯЛБА И СТРАТИГРАФСКИ ОБХВАТ НА ЕМИНСКАТА ФЛИШКА СВИТА В ИЗТОЧНИЯ БАЛКАН, ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯД. Синьовскиизтегли
БИОСТРАТИГРАФИЯ ПО ВАРОВИТ НАНОПЛАНКТОН НА КАРПАТСКИЯ ТИП ГОРНОКРЕДНО-ПАЛЕОЦЕНСКИ ОТЛОЖЕНИЯ ПРИ С. КЛАДОРУБ, ВИДИНСКА ОБЛАСТД. Синьовскиизтегли
МИНЕРАЛОЖКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТИ ОТ МЕДНАТА ФЛОТАЦИЯ НА РУДИ ОТ НАХОЩЕ ЧАЙЕЛИ, СЕВЕРНА ТУРЦИЯ И ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ПРОЦЕСИТЕ НА ОБОГАТЯВАНЕС. Страшимиров, С. Добрев, С. Стаменов, С. Гайдарджиев, Б. Аксаниизтегли
ГЕОХИМИЯ НА МИКРО И МАКРО ЕЛЕМЕНТИТЕ В ПИРИТА В ОЛОВНО-ЦИНКОВО НАХОДИЩЕ КИШЕВАЦ (Раска, Сърбия)С. Сударизтегли
КРИСТАЛОГРАФСКИ-ХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СФАЛЕРИТИ ОТ ПОЛИМЕТАЛНО Pb-Zn РУДНО НАХОДИЩЕ КИШЕВАЦ (Раска, Сърбия)П. Танич, С. Сударизтегли
НАХОДИЩЕ НА АЛУНИТ И НАТРОАЛУНИТ ПРИ ВЕЛИКИ БУКОВИК (Раска, Сърбия)П. Танич, В. Янежичизтегли
МИНЕРАЛОГИЯ И ПЕТРОГРАФИЯ НА НОВИТЕ НАХОДИЩА НА ЗЕОЛИТНИ ТУФИ В СЕВЕРОИЗТОЧНА ЙОРДАНИЯХ. Тараунехизтегли
МИНЕРАЛНОТО РАЗНООБРАЗИЕ НА ПАНАГЮРСКО-ЕТРОПОЛСКИЯ РУДЕН РАЙОНМ. Токмакчиеваизтегли
СИНТЕЗ НА ЦВЕТНО СТЪКЛО, ИМИТАЦИЯ НА ОНИКСИ. Чомаков, С. Корудерлиева, Я. Христовизтегли
МЕХАНО-МАТЕМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА СВЛАЧИЩА-ПОТОЦИН. Ганчева, Л. Хаджиков, Я. Ивановизтегли
ГЕОЕКОЛОЖКИ РАДИОАКТИВНИ РИСКОВЕ В РАЙОНА НА ГРАНОДИОРИТЕН МАСИВ БОРАНЯВ. Горданич, Д. Йованович, А. Сивичизтегли
КРАЙБРЕЖНИ ВОДОПРОПУСКЛИВИ ПЯСЪЦИ ПОКРИТИ С ТЪНКИ ХУМОСНИ ПРОСЛОЙКИ ЛЕСНО НАРУШИМО РАВНОВЕСИЕ ПРИ СНЕГОТОПЕНЕ И ИНТЕНЗИВНИ ВАЛЕЖИЕ. Демирева-Милушеваизтегли
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ЦИКЛИЧНИ СРЯЗВАНИЯ НА ЗЕМНИ ПРОБИ В СРЯЗВАЩ АПАРАТ "TAYLOR"Г. Златевизтегли
ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ В БЪЛГАРИЯЮ. Кироваизтегли
ГИС БАЗИРАНИ ПОДХОДИ В РЕГИОНАЛНИТЕ ХИДРОГЕОЛОЖКИ АНАЛИЗИ НА ПЛИОЦЕНСКИЯ ВОДОНОСЕН КОМПЛЕКС ОТ СОФИЙСКАТА КОТЛОВИНАВ. Петровизтегли
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХИДРОДИНАМИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ВОДОНОСНИЯ ПЛАСТ ПО ДАННИ ОТ ВОДОЧЕРПАТЕЛНИ ОПИТИ С ПРОМЕНЛИВ ДЕБИТН. Стояновизтегли
ОЦЕНКА НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ПО МЕТОДА НА 2D ЕЛЕКТРО-СЪПРОТИВИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ ПО СХЕМАТА ПОЛЮС-ДИПОЛН. Стоянов, Ч. Гюровизтегли
Поведение на отражателната способност на гранита в зависимост от неговите скалообразуващи минералиД. Борисоваизтегли
СЕИЗМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА ГОРНОТРАКИЙСКАТА НИЗИНА КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ГЕОЕКОЛОГИЧНАТА ОПАСНОСТ ЗА РАЙОНА НА ТЕЦ-ОВЕ "МАРИЦА-ИЗТОК" 1-3Р. Главчева, Е. Ботевизтегли
ИЗЛЪЧВАТЕЛНА СПОСОБНОСТ НА СМЕСЕНИ КЛАСОВЕ ПЕТРОГРАФСКИ ОБРАЗЦИМ. Данов 1, В. Цаневизтегли
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗОТОПИТЕ НА РАДИЯ В СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА АЛФА-СПЕКТРОМЕТРИЯН. Димова, Б.Велева, Л. Киноваизтегли
ИЗУЧЕНОСТ НА ГЕОТОПЛИННОТО ПОЛЕ В БЪЛГАРИЯ И МЕТОДИЧНА ПОСТАНОВКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЪЛБОЧИННОТО МУ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТ. Добрев, С. Димовски, С. Костяневизтегли
НЯКОИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗА НА ГРАВИТАЦИОННАТА АНОМАЛИЯ ЛАНЗАРОТИ (Kанарски Острови) С ЕЛЕМЕНТАРНИ ИЗТОЧНИЦИЖ. Желев, Т. Петрова, Ф. Монтесинос, Р. Виера, Ж. Арносо, А. Камачоизтегли
НЯКОИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗА НА ГРАВИТАЦИОННАТА АНАМАЛИЯ ОКОЛО СЕЛО АЛКАЛА ДЕ ЕБРО (Сарагоса, Испания) СЪС СИСТЕМА ОТ ТОЧКОВИ МАСИЖ. Желев, Т. Петрова, Ф. Монтесинос, Р. Виера, А. Камачоизтегли
ОСНОВНИ ПОДХОДИ ПРИ АНАЛИЗА НА ДИСТАНЦИОННИ ДАННИ ЗА РАСТИТЕЛНАТА ПОКРИВКАР. Кънчеваизтегли
ОПТИМИЗАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА ЦИФРОВАТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ГЕОМАГНИТНОТО ПОЛЕГ. Мардиросянизтегли
ВЪРХУ ПОДБОРА НА ПАРАМЕТРИ НА НЕВРОННА МРЕЖА ИЗПЪЛНЯВАЩА РОЛЯТА НА КЛАСИФИКАЦИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА ДАННИ ПОЛУЧЕНИ ПРИ ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯХ. Николов, Н. Николова-Желязковаизтегли
Палеомагнитна изученост на някои плутони с горнокредна възраст от Маришката неоинтрузивна зона, Източното Средногорие и СтранджаН. Петковизтегли
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛОКАЛНИ ТРАНСФОРМАНТИ НА ГРАВИТАЦИОННОТО ПОЛЕР. Радичев, С. Димовскиизтегли
ТАКСОНОМИЯ И УЯЗВИМОСТ НА РИСКОВИ ПРОЦЕСИ В ГЕОЛОЖКАТА ОКОЛНА СРЕДА И НА НЯКОИ ИНДУСТРИАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПЛАНИРАНИ АКЦИИБ. Рангелов, Ж. Нордвик, А. Ареланоизтегли
ПРИЛАГАНЕ НА СПЕКТРАЛЕН АНАЛИЗ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ГЕОФИЗИЧНИ И КОСМИЧЕСКИ ФАКТОРИ ВЪРХУ ЧОВЕКАИ. Стоилова, Т. Здравевизтегли
МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА НЯКОИ ГЕОЛОЖКИ СТРУКТУРИ ВЪРХУ ЗЕМНИЯ ТОПЛИНЕН ПОТОКВ. Стоянов, С. Костяневизтегли
Как Черноморските пристанища трябва да обслужват нестандартните плавателни съдове и операторите имГ. Батринкаизтегли
РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ С УТАЙКИ ОТ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ: АЗБЕСТОВИ МИНИ В КИПЪРН. Катиджотисизтегли

Сборник: Добив и преработка на минерални суровини

Алгоритъм за намиране на аналитични функции за описване изменението на експлоатационните разходи за текущо поддържане на рудничните пътищаИван Марков, Атанас Смилянов, Венцислав Баликовизтегли
Избор на оптимални параметри на камерно-целикова система на разработванеРосица Ангелова, Драгомир Стефановизтегли
Някои аспекти на моделирането на източване на рудата при наличие на контакт с обрушени скалиРадослава Босневаизтегли
Върху някои ефекти от запълването на иззети пространства и начина за тяхното количествено отчитанеКръстю Дерменджиевизтегли
Приложение на пасивни микро пилоти за поемане на земен натискЕлена Демирева-Милушеваизтегли
Промишлени изпитания на нова ерлифтна технология за добив на елмазосъдържащи дънни отложения от шелфа на океанаВалери Дробаденко, Николай Малухинизтегли
Нова възможност за укрепване на висок подсечен скат при устието на наклонени шахтиНиколай Жечев, Любен Тотевизтегли
Анализ на динамично променящите се ресурси при прилаганите у нас технологии за добив на скално-облицовъчни материалиИвайло Копрев, Атанас Смилянов, Георги Роялскиизтегли
Изследване на основните свойства на емулсионните взривни вещества с марка "Елаците"Гергана Камбуроваизтегли
Нови междинни детонатори тип лят бустерГергана Камбуроваизтегли
Плазмени технологии при преработване на руди и минералиГеорги Високовизтегли
Технологични възможности за използуването на меркаптобензолтиазола при флотационна преработка на сулфидни рудиАнтоанета Ботева, Мариела Парашкевоваизтегли
Брикетиране на кафяви въглища със свързващо вещество талов пекИрена Григороваизтегли
Комбинираните схеми при преработката на металургични отпадъциАнтоанета Ботева, Мариела Парашкевоваизтегли
Брикетиране на кафяви въглища със свързващо вещество картофено нишесте EMCOL-KИрена Григорова, Любомир Кузевизтегли
Лабораторни изследвания за получаване на оловни концентрати от оловни окисни рудиАтанас Атанасов, Стефан Станковизтегли
Селективно извличане на медни йони с йонообменни смоли от реални разтвори получени от насипищно излужванеВалерия Ковачева Нинова, Борис Машев, Г. Колеваизтегли
Анализ на нови технологични направления за преработка на цинкови концентратиПенчо Лесидренски , Иван Груев, Антоанета Симеонова, Николай Деневизтегли
ИЗСЛЕДВАНЕ ДИЕЛЕКТРИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА (1-x)Ba0.7Sr0.3TiO3-xMgZrO3. КЕРАМИКА ПОЛУЧЕНА ПО ПЕРОКСОМЕТОДВалда Левчеваизтегли
СВОЙСТВА НА Ba0.7Sr0.3Ti1-xSnxO3 КЕРАМИКА ПОЛУЧЕНА ПО ПЕРОКСОМЕТОДМато Надолийски, Валда Левчеваизтегли
Вибрационно смилане на ковки и пластични метали и сплавиНиколай Христов, Любомир Кузевизтегли
Вероятностни и евристични методи при моделиране на изменчивостта на геоложки показателиКойно Боев, Станислав Топаловизтегли
Рискът и решенията при открит добив на полезни изкопаемиГеорги Константиновизтегли
Физико-механически характеристики на скалите, изграждащи покриващия масив на находище "Челопеч"Венцислав Ивановизтегли
Числено моделиране и оценка на устойчивото състояние на открити добивни пространства, създадени в резултат на подземни минни работи (за условията на рудник "Кошава")Георги Трапов, Георги Михайловизтегли
Якостни и деформационни характеристики на скалите по проектното трасе на наклонена шахта за рудник "Челопеч"Венцислав Ивановизтегли
Стохастичен модел за определяне на преместванията в скалния масив при изземане на наклонени пластове с отчитане на приплъзванията между тяхМихаил Вълковизтегли
Управление на свлачищния процес при насипване на откривката в западното насипище на р-к "Асарел"Стоян Христов, Виолета Ивановаизтегли
Определяне на минната мулда при изземане на лещовидни рудни телаМихаил Вълковизтегли
Анализ на възможни критерии при оценка на здравно-екологичен риск при извършване на взривни работи с различно въздействие и мощност при ликвидацията на обекти от уранодобивната промишленостХристо Стоевизтегли
Насоки за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд при извършване на взривни работиДимитър Христановизтегли
Основни предимства и недостатъци на неелектрическите системи за взривяванеДимитър Христановизтегли
Моделни изследвания за влиянието на дълбочината на разработване върху състоянието на масиваРосица Ангелова, Драгомир Стефановизтегли
Зависимости между якостните свойства на надвъглищните отложения и специфичните им съпротивления при копаене с роторни багери SRs 2000 в рудниците на "Мини Марица изток" ЕАДВиолета Ивановаизтегли
Производителност на багер Rs2000 в зависимост от спецификата на надвъглищен комплексВенетка Георгиева, Пешка Стоева, Георги Траповизтегли
Относно някои аспекти на геотехническите проучвания на терени разположени над ликвидирани руднициСергей Боянов, Валентин Пожидаевизтегли
ОПИСАНИЕ НА СИМУЛАТОР ЗА МИННА ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМАМарин Гавриляизтегли
Алгоритъм за определяне на потенциалната повърхнина на свличане в многослойна среда чрез динамично програмиранеГеорги Трапов, Румяна Кашикова, Паулин Златанов, Пешка Стоеваизтегли
Методи за стабилизация на свлачища в непродуктивни депаДарина Цацова, Юлиан Стояновизтегли
Проблеми при изграждане на инженерни съоръжения в населени местаПетър Стойнов, Юлиан Стояновизтегли
Сравнителен много-критериален анализ на възможните технологични решения при селективен добив, транспорт и депониране на хумусния слой от откритите въглищни мини на енергийната промишленост на СърбияСвободан Вуич, Светлозар Ковачевичизтегли
Биохимическа теория, методи за профилактика срещу самозапалването и гасенето на горящи въглищни находищаМихаил Зборщик, Владимир Осокинизтегли
По някои въпроси за прогнозиране на взривоопасните зони на въглищни пластове на основа геометрията на тяхното заляганеЕвтим Кърцелин, Михаил Зборщик, Владимир Дворников, Владимир Пилюгинизтегли
Биосензорен екологичен мониторинг на тежки металиМаргарита Стойчеваизтегли
Един подход за съставяне на класификация на масива по устойчивостГеорги Михайловизтегли
ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ ЧРЕЗ ФЛОТАЦИЯРомул Сарбу, Николае Кристеа, Тот Лоранд, Елин Христовизтегли
Биологично пречистване на кисели руднични води посредством аноксични алкални дренажиСветлана Браткова, Стоян Грудевизтегли
ТРЕТИРАНЕ НА КИСЕЛИ ДРЕНАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПРОПУСКЛИВА, РЕАКТИВНАСтоян Грудев, Пламен Георгиев, Марина Николова, Ирена Спасоваизтегли
Редукция на серен диоксид до сяра върху природен клиноптилолитСлавейко Цветковизтегли
ПОЛСКИЯТ ОПИТ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА НЕИЗПОЛЗВАЕМИ МИННИ ИЗРАБОТКИPiotr Czajaизтегли

Сборник: Механизация, електрификация и автоматизация на мините

Характерни повреди и откази на редукторите на подемните машиниИлия Йочевизтегли
Изпитване на работоспособността на спирачната система на руднична подемна уредбаИлия Йочев, Антоанета Яневаизтегли
Разпространение на многовъжените подемни машини по света. Критерии за оптимално приложениеАнтоанета Яневаизтегли
Подобряване на експлоатационните и ремонтни показатели на задвижващия механизъм на барабанните мелници (МШЦ 4,5/6) в минните обогатителни комплексиЦветан Дамянов, Иван Мининизтегли
ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ЦЕНТРОБЕЖНА УДАРНО-ВИБРАЦИОННА МЕЛНИЦАЕмил Асенов, Мариета Янчеваизтегли
РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ ЗА МИННОТО ОБОРУДВАНЕ В ОТКРИТИЯ ДОБИВDragan Zivkovic, Milorad Rancic, Alempije Veljovicизтегли
Идеен проект на лабораторен стенд за изпитване на леки руднични локомотивиЖивко Илиев, Евгени Костадинов, Георги Вътевизтегли
Симптоми за вибродиагностика на зъбни предавки от задвижванията на минната механизацияВяра Пожидаеваизтегли
Симптоми за вибродиагностика на елктродвигателите от задвижванията на минната механизацияВяра Пожидаеваизтегли
Възможности за компютърно изследване на динамичните процеси в истационарни режими на работа при релсово-колесните транспортни машиниЦветан Дамяновизтегли
СИСТЕМА ЗА ВТОРИЧНО ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛАТНОТО НА ГЛТ С ДВУБАРАБАННО ЗАДВИЖВАНЕНели Стефанова, Матей Матеевизтегли
Технологични възможности при шлифоване на детайли от стомана 45Генадий Таков, Райна Вучева, Венелин Ризовизтегли
Измерване параметрите на електростатичното поле на плоски диелектрици по безконтактен методСтефан Стефанов, Иван Милев, Иван Продановизтегли
Особености на електризацията на диелектрични течности от преливащи магистрали в приемни резервоари и устройства за ограничаване на появилото се статично електричествоСтефан Стефанов, Иван Милев, Иван Продановизтегли
Оптимизация на релейните защити в електрическите уредби 6 кV на Челопеч Майнинг АДИван Стоилов, Кирил Джустров, Менто Ментешевизтегли
Едно нетрадиционно решение за управление на реактивната енергия в рудник "Елаците"Иван Стоилов, Кирил Джустров, Менто Ментешевизтегли
ЧИСЛЕНО МОДЕЛИРАНЕ НА ДИСПЕЧЕРСКА СИСТЕМА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯLuminita Popescu, Florin Grofu, Onisifor Olaru, Vasile Cozmaизтегли
Определяне на оптималната дължина на захранващ кабел на еднокофов багер в открити руднициВелизар Багаров, Йордан Стояновизтегли
Анализ на действащите норми за качество на електрическата енергияНиколай Генадиев, Велизар Багаровизтегли
Основни зависимости при трансформаторно-тиристорен двустепенен стабилизатор за променливо напрежениеВенелин Тасев, Ивайло Йордановизтегли
Моделиране на влиянието на параметрите на електроснабдителната система върху генерираните хармоници на ток и напрежение от мощни токоизправителиНиколай Матанов, Сидер Сидеровизтегли
Ротационен феромагнитен елипсоид във въртящо се магнитно полеКонстантин Костовизтегли
Изчисляване на някои електромагнитни параметри и величини на вихрова машинаКонстантин Костов, Константин Тричковизтегли
Двуканално устройство за събиране на данниЗдравко Илиев, Диана Дечеваизтегли
Използване на динамични стохастични модели за описание на процеса биологично пречистване на замърсени водиДиана Дечеваизтегли
Съвременни методи за обмен на данни в минната промишленостКънчо Иванов, Динко Белчевскиизтегли
Относно система за контрол на поведението на скалния масив, базираща се на методите на изкуствения интелектГеорги Радулов, Георги Милановизтегли
Структура и функционалност на Следяща подсистема в Индивидуално-адаптивната система за електронно обучение (ИАСЕО)Светослав Светославов Забунов, Кънчо Йорданов Ивановизтегли
Възможности за приложение на невронни мрежи в минната промишленостНиколай Яневизтегли

Сборник: Хуманитарни и стопански науки

КУЛТУРОЛОГИЧНИТЕ ТЪЛКУВАНИЯ НА ДИСКУРСААндрей Рождественскийизтегли
"Световната система" на Имануел Уолърстейн и проблемът за глобализациятаОлга Симоваизтегли
За превантивната употреба на сила в междучовешките и международните делаДобрин Тодоровизтегли
Понятието за социализация през съвременния процес на социализиранеВаня Серафимоваизтегли
Глобализацията, световното общество и политическата система в теорията на Никлас ЛуманOлга Симоваизтегли
Новите европейски правила относно отпадъците в добивната индустрияЖеня Стефановаизтегли
Перспективи за икономическото развитие на глобалния святСветла Джурова, Богдана Бранкова, Митко Димовизтегли
Държавната намеса в минерално-суровинния сектор предпоставки и реалностиВалентин Велевизтегли
Видове риск и методи за оценка на риска при инвестиционни проекти в минния отрасълВеселин Митевизтегли
Ефективно договаряне на правото на добив на нефт и газЮли Радевизтегли
TЕНДЕНЦИИ ПРИ ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ СИСТЕМИ В ИНЖЕНЕРНАТА ПРАКТИКАCodruta Dura, Dorina Magdaизтегли
ОГРАНИЧЕНОСТ НА РЕСУРСИТЕ И БЕЗКРАЙНО ИЗРАЗХОДВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА ОПАСНОСТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ?Skemperis Georgios, Vasiliadis Vasilios, Savvidis Serafimизтегли
Емисиите на въглероден двуокис фактор, обусловен от растежа, който застрашава нашия климатSkemperis Georgios, Vasiliadis Vasilios, Savvidis Serafimизтегли
Десетилетие на образованието по устойчиво развитиеРади Радевизтегли
Влияние на информационната култура на студентите върху качеството на тяхното обучениеДесислава Костоваизтегли
Особености на хуманитарните педагогически технологииЮлия Илчеваизтегли
Първопричини за проблемите на обучението по физика във висшите технически училища и някои насоки за преодоляването имМайя Вацкичева, Калинка Величковаизтегли
Сравнителен анализ на прехода между средно и висше образование в обучението по физика за френската и българската образователна системаВладислава Иванова, Елена Кашчиева, Светлозар Недевизтегли
Проверка и оценка на знанията и уменията на студентите в лабораторния практикум по физикаКалинка Величкова, Майя Вацкичевa, Светлозар Недевизтегли
Необходимост от дидактическите тестове като елемент на доцимологията във висшите училищаЮлия Илчеваизтегли

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02/8060234Facebook Twitter