logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Сборник с научни доклади

МГУ "Св. Иван Рилски"
2014

Сборник: Геология и геофизика

Картиране по късове (Lesestein) в района на полевата учебна база в с. Лютиброд, Врачанско Димитър Синьовски изтегли
Потенциалът на Северна Рила като геопарк Димитър Синьовски изтегли
Характеристика на архитектурно-елементните единици в разрезите на Петроханската теригенна група в част от западна Стара планина. I. Руслови комплекси Георги Айданлийски изтегли
Параметри на архитектурно-елементния анализ на алувиално-доминирани континентални седиментни последователности Георги Айданлийски изтегли
Петроложка характеристика на хипоабисалните магматити в района на Върбишка Стара планина Бануш Банушев изтегли
Геоложки феномени в района на Созопол и Черноморец – състояние и перспективи Венелин Желев Борис Вълчев изтегли
Геоложкият феномен „Слонът” при с. Долни Коритен, Кюстендилска област Борис Вълчев Венелин Желев Стоян Танациев изтегли
Метабазити от най-северните части на високометаморфния разрез на Централнa Среднa гора, България Янко Герджиков Диан Вангелов Анна Лазарова изтегли
Природен газ в слабопроницаеми теригенни формации (Тight gas) Ефросима Занева-Добранова изтегли
Природни резервоари в източната част на Южносакарското понижение Ефросима Занева-Добранова Гергана Мерачева изтегли
Описание на геоложките рискове за района на град София като част от проекта ПАНГЕО КалинРусков Станислав Стойков изтегли
Лазерна „Раман” спектроскопия на англезит и кубанит от находище „Челопеч” Димитър Петров изтегли
Електротомографско картиране на земната основа на алтернативни площадки за изграждане на нова енергийна мощност в АЕЦ Козлодуй Стефан Димовски Николай Стоянов Стефчо Стойнев Миглена Янкова изтегли
Комплексен геофизичен подход за локализиране на водопропускливи зони в земнонасипна стена на повърхностен водоем Стефан Димовски Николай Стоянов Християн Цанков Атанас Кисьов изтегли
Общи принципи на кинематичните модели използвани при системите за ранно предупреждение – земетресения и цунами (на примера на Венеция) Иван Парушев Бойко Рангелов изтегли
Геофизичен комплекс за изучаване на повърхностния геоложки разрез в района на земетресението при град Перник от 22 май 2012 г. Бойко Рангелов Христиан Цанков Цветан Груев изтегли
Използване на електронните нивелири и статичните гравиметри при измерванията на високоточната нивелация І и ІІ клас на Република България Ради Радичев Емил Михайлов Атанас Кисьов изтегли
Локализиране на разломи в Струмската сеизмична зона по резултати от гравиметрични и нивелачни измервания Ради Радичев Емил Михайлов изтегли
Регионален 3D модел на хидрогеоложките условия в района на Мини „Перник“ след прекратяване на подземния въгледобив Николай Тонев Стоянов изтегли
Прогнозиране на възможното покачване на подземните води в засегнатите от минната дейност квартали на град Перник Николай Тонев Стоянов изтегли
Връзка на развитието и спектралните характеристики на растителност с екологичните условия Румяна Кънчева Деница Борисова Георги Георгиев изтегли
Теренни спектрометрични измервания на скали в комплексните наблюдения на земята Деница Борисова Бануш Банушев Дойно Петков Валентин Атанасов изтегли
Перспективи за наклонено-насочено сондиране в находищата на въглеводороди в България Добромир Нецов изтегли

Сборник: Добив и преработка на минерални суровини

Промененият въгледобив Георги Стоянчев изтегли
Проблеми при оразмеряване на единични опорни целици по примера на рудник „Ерма река”, находище „Южна Петровица” („Гюдюрска”) Георги Дачев Венцислав Иванов изтегли
Подземният добив в минната индустрия прегърна идеята за използване на армировка от синтетични фибри Гари Мартин изтегли
Геотермален изследователски проект “АЛГАУ 2.0” – изследователски концепции, лабораторни изследвания и планиране Нандор Тамашкович Детлев Тондера Гуидо Блохер Инга Мьок Павел Павлов Курд Бемс Стефан Хилд изтегли
Алтернативен геостатистически анализ на северния откос в открит рудник „Цириковач” в зоната на надлъжен профил № 8 Желко Пращало Драган М.Милошевич Таня Хафнер – Любенович изтегли
Съпоставка между методите за устойчивост на откоси Свилен Иванов изтегли
Технология за изхвърляне на отпадъци от открит рудник „Мутали” в насипището на открит рудник „Бели Камен” Бранка Йованович Владан Цанович Виолета Чолакович Желко Прашало изтегли
Ефективно получаване на качествени енергийни въглища от отпадък Георги Стоянчев изтегли
Система за мониторинг на атмосферата в открит рудник Захари Динчев Михаил Михайлов Елена Власева Александър Крилчев изтегли
Схеми за проветряване на автотунели Елена Власева изтегли
Преглед на изолиращите дихателни апарати със сгъстен кислород използвани в миннодобивния отрасъл Александър Крилчев изтегли
Управление на риска от събития с катастрофални последици във флотационните хвостохранилища в “РТБ БОР“ Сърбия Ненад Живкович Емина Михайлович Лиляна Живкович Аца Божилов изтегли
Оценка на риска в минната индустрия, произтичащ от вибрации ръка-рамо Момир Прашчевић Дарко Михајлов изтегли
Промяна на напрегнатото състояние на почви чрез заздравяване, преди преминаване на тунелопробивна машина под сгради и съоръжения Павел Павлов Ангел Джоргов изтегли
Изследване за определяне на технически решения за ограничаване на деформациите при прокарване на тунел под съществуващи сгради и съоръжения Ангел Джоргов изтегли
Повышение эффективности способа замораживания при проходке вертикальных стволов Корчак А.В. Паланкоев И.М. Кузина А.В. изтегли
Премествания на земната повърхност при подземното прокарване на тунелите на софийския метрополитен - III Михаил Вълков изтегли
Оптимални размери на областта на влияние около кръгла изработка, укрепена с анкери Виолета Трифонова–Генова изтегли
Проекти и паспорти за взривни работи – изисквания, разработване на паспорти с помощта на компютърни програми Димитър Христанов изтегли
Безопасни разстояния при извършване на взривни работи Димитър Христанов изтегли
Величината „риск“ относно големите аварии при взривотехнологични и производствени дейности и за последствията от тях Христо Стоев изтегли
Анализ на въздействието на въздушната ударна вълна за условията на кариера „Целовижда“ Сибила Стоилова Валери Митков Владимир Белин изтегли
Сравнение на действието на тротилов заряд, взривен в открити условия и в условия на сондаж със забивка Сибила Стоилова Валери Митков Владимир Белин изтегли
Висококачествен каолин получен чрез микробно въздействие Стоян Грудев Ирена Спасова Пламен Георгиев Марина Николова изтегли
Десорбция на мед от обогатена йонообменна смола LEWATIT като етап от преработката на мед-съдържащи продукционни разтвори, получени при процеса на биологично излугване Пламен Георгиев Стоян Грудев Ирена Спасова Марина Николова Калина Михайлова Деян Карамфилов изтегли
Структурни влияния на сфалерита при излужването от комплексни концентрати чрез натриев нитрат в сярна киселина Мирослав Сокич Йовица Стоянович Нада Стрбач Драгана Живкович Бранислав Маркович Владислав Маткович Александра Митовски изтегли
Биотехнологично преработване на златосъдържащ пиритен концентрат Ирена Спасова Марина Николова Пламен Георгиев Стоян Грудев изтегли
Биологична ремедиация на замърсени води в ураново находище посредством пасивни системи Марина Николова Ирена Спасова Пламен Георгиев Стоян Грудев изтегли
Пречистване на руднични води, свързано с генериране на електричество Ирена Спасова Марина Николова Пламен Георгиев Стоян Грудев изтегли
Токсикологична оценка на фотокаталитично разрушени азо багрила чрез CHLORELLA VULGARIS Александър Луканов Милена Георгиева Анатолий Ангелов изтегли
Влияние на съдържанието на нитратите в анолита върху МГК Катерина Николова Силвия Лаврова Анатолий Ангелов Светлана Браткова изтегли
Количествено определяне на ксантогенати чрез утаечно титруване с оловни йони Нели Минчева Валерия Ковачева-Нинова Полина Караиванова изтегли
Влияние на смилането на полиградиентен хидроксиден магнитен концентрат върху разпределението на желязо по класи Величка Христова изтегли
Кобалтът и преходът към устойчиво енергийно бъдеще Маринела Панайотова Владко Панайотов изтегли
Нискотемпературен синтез на сребърни наночастци Георги Николов Мария Манастирли Господинка Гичева изтегли
Оптимизиране на повторната употреба на вода замърсена с уран от наводнени мини Павел Щроф изтегли
Фактори, влияещи върху адсорбцията на манган с използване на естествен зеолит Невена Кехайова изтегли
Фотокаталитично разграждане на разтвор, съдържащ смес от багрила като моделен замърсител на природни води Антония Каишева Господинка Гичева изтегли
Отстраняване на суспендирани твърди частици и органично замърсяване от отпадъчни води от обогатяване чрез флокулация Маринела Панайотова изтегли
Технология извлечения золота из бедных глинистых окисленных руд комбинированным методом Методи К. Златев Андрей А. Васильев Александр П. Коломиец Александр В. Аксенов Аркадий Е. Сенченко изтегли
Излугване на куприт и електроекстракция на мед от вторични продукти на хидрометалургията Гюнвер Ходжаоглу Фейзим Ходжаоглу Иван Иванов изтегли
Изследване и възстановяване на терени, нарушени при промишлена дейност Мартин Банов Павел Павлов изтегли

Сборник: Механизация, електрификация и автоматизация на мините

Методика за определяне коефициентa на устойчивост на хидравлични еднокофови багери по време на движение Иван Минин изтегли
Динамично моделиране на задвижващата система на конусна инерционна трошачка тип КИД-300 Симеон Савов Петко Недялков изтегли
Методика за експериментално измерване на вибрационните параметри на конусна инерционна трошачка тип КИД-300 Симеон Савов Петко Недялков изтегли
Изчислителен метод за определяне на износването на пробивен инструмент Кристина Илиева-Стойчева изтегли
Математически модел с променливи параметри на ударно взаимодействие на пробивен инструмент от минната механизация Кристина Илиева-Стойчева Тихомир Иванов изтегли
Изследване на износването на бандажните гривни при рудничните локомотиви за подземен извоз Любен Тасев Кристиян Цветков Венелин Тасев изтегли
Система за мониторинг на атмосферата в открит рудник Захари Динчев Михаил Михайлов Елена Власева Александър Крилчев изтегли
Симулационно изследване на аеродинамичните параметри на осов вентилатор Николай Переновски Живко Илиев изтегли
Параметри на индиректен допир в ІТ мрежи НН, съдържащи висши хармоници Стефан Чобанов изтегли
Режими на натоварване на мощни трансформатори със стъпално регулиране на напрежението Стефан Чобанов изтегли
Заместваща схема на трифазна мрежа с изолирана неутрала при изчисляване на тока, протичащ през тялото на човека, при докосване до една от фазите при големи стойности на проводимостта на изолацията Стефан Стефанов Иван Проданов изтегли
Аналитичен метод за изчисляване несиметрията на напреженията в трифазните електрически системи Стефан Стефанов Иван Проданов изтегли
Методи за увеличаване на стръмността на транзистора Мила Илиева-Обретенова изтегли
Състояние и перспективи за развитие на светодиодното осветление в България Красимир Велинов Росен Стефанов Владимир Василев изтегли
Влияние на ограничителните условия при оптимизиране на светлоразпределението на улични осветители Владимир Василев Красимир Велинов изтегли
Превенция, избор на модел, методи и технически средства за измерване на вътрешната корозия в подземни тръбопроводи Теодора Христова изтегли
Прогнозиране чрез невронна мрежа на натоварването на двигател, задвижващ полуавтогенна мелница Теодора Христова Веселин Христов Иван Минин изтегли
Анализ на рудничните електрически мрежи средно напрежение с изолирана неутрала Владимир Перпелицев Иван Стоилов изтегли
Движение на частица по вертикален цилиндричен кожух на центробежно-ролкова мелница в цилиндрична координатна система Симеон Сезонов изтегли
Изследване равновесието на система от три тела с MathCAD Асен Стоянов изтегли
Динамика на вибрационни машини с ексцентриков вибровъзбудител Стефан Пулев изтегли
Термодинамични особености при естествена вентилация на кариерите Пламен Савов Майя Вацкичева изтегли
Изследване на работните режими на променливотокова електрическа машина с двойно захранване Ангел Зъбчев Ромео Александров Петър Петров Венко Войводов изтегли

Сборник: Хуманитарни и стопански науки

Преводната философска книжнина в България през посттоталитарния периодДобрин Тодоровизтегли
Особените правила за рекламиране в електронните медии Женя Стефанова изтегли
Конструиране на идентичност във виртуалната реалност Ваня Серафимова изтегли
Пентагондодекаедрични и икосаедрични артефакти от античността: 3D петорна симетрия приложена към културното наследство Руслан И. Костов изтегли
Анализ на строителната активност в България през периода 2000 ? 2013 г. и прогнози за бъдещото развитие на показателя Веселин Митев изтегли
Българската минна индустрия през 2013 г. – перспективи, очаквания и прогнози Веселин Митев Лилия Тодорова изтегли
Теория и практика на съставянето на Държавния бюджет на примера на Република България Емил Димов Митко Димов Весела Петрова изтегли
Естествен монопол и ценова дискриминация: eмпирично изследване Юри Иванов Валентин Велев изтегли
Контролът върху водните услуги: състояние и перспективи Валентин Велев Юри Иванов изтегли
Шистовият газ – енергийна панацея или ресурсно проклятие Юлия Атанасова Цветинка Христова Валентин Велев изтегли
Разработване на модели за управление на балансиращи групи на балансиращ енергиен пазар в България Йорданка Ангелова Гергана Кулина-Радева изтегли
Екологични рискове и екологична безопасност на стопанската дейност Юлия Илчева Мина Вълкова изтегли
Изследване и анализ на възможностите за предоставяне на SAAS облачни услуги за текстообработка в WYSIWYG режим Ивайло Николов изтегли
Проблеми на заетостта и безработицата в държавите от икономическата и валутна общност на Централна Африка Борислава Гълъбова изтегли
Кризисни тенденции и проблеми пред развитието на земеделието в региона на Централна Африка Борислава Гълъбова изтегли
Предизвикателствата на ЕС, свързани със суровинния отрасъл и възможния принос на Източна и Югоизточна Европа Алфред Майер изтегли
Използване на възможностите на съвременните платформи за електронно обучение за създаване на курс по физика Майя Вацкичева Пламен Савов изтегли
Предизвикателствата на новите професии Десислава Костова Весела Петрова изтегли
Разработване, апробиране и използване на нови учебни материали при обучението по специализиран чужд език в МГУ «Св. Иван Рилски» Милена Първанова Велислава Паничкова Маргарита Папазова Моника Христова изтегли
Значими физически и интелектуални качества за специалисти в минно-добивната промишленост Иванка Ставрева изтегли
Изследване на взаимната детерминираност на психическата мобилизация и физическата активност Ваня Цолова изтегли
Методика на заниманията по аеробна гимнастика във висшите училища Соня Максимова изтегли
Възможностите на инфографиката за самопроектиране на учебни материали като метод за развитие на професионалните компетенции Юлия Илчева изтегли

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02/8060234Facebook Twitter