logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Сборник с научни доклади

МГУ "Св. Иван Рилски"
2013

Сборник: Геология и геофизика

Литофациална характеристика на Петроханската теригенна група в част от Западна Стара планина. IV. Алевритно- и пелитнодоминирани литофациесиАйданлийски, Г. изтегли
Литофациална характеристика на Петроханската теригенна група в част от Западна Стара планина. V. Специфични литофациесиАйданлийски, Г. изтегли
Гънкови структури от разбомни зони: пример от лежащия блок на Ботеввръшкия навлак, Централни БалканидиБалканска, Е., Я. Герджиков, С. Георгиев, Д. Вангелов. изтегли
Биостратиграфия на палеоценската и еоценската серия в Ломската депресия по планктонни фораминифериСеферинов, С. изтегли
Индексови таксони планктонни фораминифери от палеоценската и еоценската серия в Ломската депресияСеферинов, С. изтегли
Нови данни за минералния състав на орудяването в участък “Западен” на златно-медното находище ЧелопечПетров, Д., С. Страшимиров, С. Стойков, М. Каракушева. изтегли
Високометаморфните комплекси в БългарияГерджиков, Я., А. Лазарова, А. Кунов, Д. Вангелов. изтегли
Петрологични изследвания в Полярния Урал (Русия) като сертификат за проучване на рудни находищаРемизов, Д. Н. изтегли
Нови данни за магматизма в района на Ришкия проход, Източна Стара планинаБанушев, Б. изтегли
Геохимична характеристика на въглищни пластове от Добружанския басейн, България, във връзка с тяхната подземна газификация Кортенски, Й., Н. Христов, А. Здравков, Н. Сечкарьов, Д. Мерачев. изтегли
Възникване на аномално високо порово налягане (АВПН) от метаморфизма на органичното вещество (ОВ) в скалите. Оценъчни моделиЙорданов, Й. М. изтегли
Перспективни геоложки формации за съхраняване на въглероден диоксид в Маришкия басейн (Горнотракийска депресия – Южна България)Занева-Добранова, Е., В. Балинов, М. Дончева. изтегли
Генерационен потенциал на скалите от българската част на Тракийския басейнПалакарчева, Г., М. Стефанова. изтегли
Газохидратни образувания и възможни залежи в българската акватория на Черно море Владимирова, M. изтегли
Обекти с потенциално висока научна стойност в геопарк “Белоградчишки скали” Синьовски, Д. изтегли
Обекти с културна и историческа стойност в геопарк “Белоградчишки скали”Синьовски, Д. изтегли
Геоложки феномени в лайона на резервата “Ропотамо”, Бургаска областЖелев, В., Б. Вълчев. изтегли
Геоложки феномени в Базовския дял на Врачанска планинаВълчев, Б., Д. Съчков, К. Кършева. изтегли
Минералого-петрографски изследвания на антични керамични артефакти от археологическия обект “Глухите камъни”, Източни РодопиЯнкова, К., Г. Нехризов, С. Приставова, Ц. Станимирова. изтегли
Приложение на електротомографията за картиране на суфозионни зониДимовски, С., Н. Стоянов, А. Кисьов, М. Янкова. изтегли
Методика на наблюденията при профилни гравиметрични снимки по линии от държавната нивелация на Република БългарияРадичев, Р., Е. Михайлов, Н. Кирилов. изтегли
Гравиметрични поправки и фактори влияещи на високоточните измервания на силата на тежесттаРадичев, Р., Е. Михайлов, А. Кисьов. изтегли
Комплексни геофизични изследвания – основа за построяването на геодинамичен модел и изграждане на система за сеизмичен мониторинг в района на град Перник – проект СИМОРА Рангелов, Б., Р. Радичев, С. Димовски, И. Паскалева, Х. Цанков, А. Кисьов, М. Янкова, Т. Илиев, М. Василева. изтегли
Оптимизиране на модели съставени от краен брой триизмерни призматични тела Цанков, Х., И. Папратилов. изтегли
Оценка на промяната на водните площи по данни от дистанционни изследвания за неработещите рудници Медет и КремиковциБорисова, Д., Х. Николов, Б. Банушев, Д. Петков. изтегли
Математически моделни изследвания за оразмеряване на циркулационна сондажна система за добив на геотермална енергияСтоянов, Н. Т. изтегли
Определяне на миграционните параметри с отчитане на регионалната хидродисперсия при импулсен източник Стоянов, Н. Т. изтегли
Обзор на технологиите и техническите средства за повеждане на ликвадиционни работи в нефтени и газови сондажиКулев, Р. изтегли
Оптимизиране на технологията за поставяне на циментови мостове по метода на заместването при ликвидация на газови сондажи Кулев, Р. изтегли
Моделиране на газодинамични процеси в полиетиленови тръби чрез Computational Fluid Dynamics (CFD), модул в ANSYSХаризанов, М., М. М. Бояджиев. изтегли

Сборник: Добив и преработка на минерални суровини

Сондо-шнекова добивна технологична схема за условията на мина Бела водаГеорги Стоянчевизтегли
Числени методи за геомеханично осигуряване ефективен добив на полезни изкопаеми чрез камерно-стълбова система Георги Дачев,Венцислав Ивановизтегли
Логистичен подход за проектиране на съвременни добивни технологични схемиГеорги Стоянчев,Кръстю Дерменджиевизтегли
Един комбиниран модел в механика на мулдата при изземане на наклонени пластовеМихаил Вълковизтегли
Оптимизация на минно-спасителните мероприятия, провеждани в подземни условияИвайло Ивановизтегли
Измерване нивата на шум, експониран в индустриален район - на територията на “Челопеч – Майнинг” ЕАДМихаил Михайлов,Александър Крилчев,Благовеста Владкова,Захари Динчевизтегли
Изследване върху динамиката на свлачищни процеси – ІІ частМихаил Вълковизтегли
Параметрите на взривните работи и възможност за тяхното оптимизиранеХристо Стоев,Илиян Джобов,,Мартин Лютинскиизтегли
Съвременно моделиране на детонационен процесСибила Стоиловаизтегли
Взривното разрушаване - неизбежна форма за въздействие при конкретни дейности и условияХристо Стоевизтегли
Измервателни уреди и уреди за електрическо взривяване – видове, изисквания и мерки за безопасна работаДимитър Христановизтегли
Оползотворяване на минни отпадъци генерирани при добива на полезни изкопаеми, годни за направата на постоянни руднични пътища от бетонови смесиПетко Петковизтегли
Обемни взривове - възможност за приложение в промишленосттаДимитър Христановизтегли
Бактериално излугване на медна сулфидна руда при ниски температуриСтоян Грудев,Ирена Спасова,Пламен Георгиев,Марина Николоваизтегли
Биологично излугване на халкопирит чрез екстремално термофилни археиИрена Спасова,Марина Николова,Пламен Георгиев,Стоян Грудевизтегли
Сценарии за разпръскването на замърсителите от ТЕЦ „Ровинари“Фоанене Адрианаизтегли
Селективно концентриране на мед от богат на желязо продукционен разтвор чрез процесите на течностна екстракция с LIX 984 N и реекстракция със сярна киселинаПламен Георгиев,Стоян Грудев,Ирена Спасова,Марина Николова,Алексей Стряпунинизтегли
Биоремедиация на халда от минни отпадъциМарина Николова,Пламен Георгиев,Ирена Спасова,Стоян Грудевизтегли
Методологический подход к организации подготовки специалистов для подземного строительстваБорис Картозия,Андрей Корчак,Любен Тотевизтегли
Относно строителството на метрото в София в участъка „Бул. Цариградско шосе - Летище”Стоян Братоевизтегли
Технология и организация на строителството при изграждане на централния участък от III-ти метродиаметър на Софийското метроПавел Павлов,Ангел Джорговизтегли
Строителство на еднопътен метротунел по нов австрийски тунелен метод. Разширение на първи метродиаметър, София – участък от МС 13-19Павел Павлов,Борислав Борисовизтегли
Оптимална технология за преминаване на ТВМ през станциите от централния участък на III-ти метродиаметър на Софийското метроАнгел Джорговизтегли
Мерки за укрепване на речното корито на р. Искър в зоната на свлачище край с. Кунино Николай Лисевизтегли
Осигуряване на заустване на дъждоотливни тръби от преливници чрез удълбочаване и стабилизиране дъното и бреговете на равнинни реки Сава Тачев,Николай Лисев,Владимир Кукурин,Петър Тодоровизтегли
Третиране на утайки с органични флокулантиЮлиана Иванова,Райно Попов,Ирена Григорова,Иван Нишковизтегли
Хидрохимични характеристики и оценка на качеството на повърхностни и подземни води в басейна Аминтайо, ГърцияК. Х. Гудулас,Г. Димопулосизтегли
Възможности за използване на зеолити при пречистване на води замърсени с манганНевена Кехайова,Светлана Братковаизтегли
Отстраняване на органични замърсители от отпадъчни водиМаринела Панайотова, Емилия Соколоваизтегли
Оценка на сорбцията върху активен въглен „NORIT CA1“ като метод за пречистване на отпадни води от йони на тежки металиГеорги Николов,Господинка Гичеваизтегли
Киселинно-основно титруване на ксантогенатиНели Минчева,Валерия Ковачева-Ниноваизтегли
Изследване на шламовия състав на желязорудни отпадъциВеличка Христоваизтегли
Възможности за намаляване разхода на модификатори и повишаване на водната ефективност при производство на гипсови строителни плоскостиТеодора Тинкова,Ирена Григорова,Иван Нишковизтегли
Определяне на центробежните сили при един екстремен режим на работа на центробежно-ролковите мелнициСтефан Пулев,Симеон Сезоновизтегли
Регулиране на амплитудите на трептенията по дължината на вибрационните ситаСтефан Пулевизтегли
Индий - един от важните метали за устойчивото развитие на обществотоМаринела Панайотова,Владко Панайотовизтегли
Напрегнато състояние в кръгла тръба, натоварена с външна силаВиолета Трифонова–Геноваизтегли
Пластична зона в дебелостенна тръба под действие на вътрешна силаВиолета Трифонова–Геноваизтегли
Определяне вертикалното преместване, представено в матрична форма на възел от равнинна, статически определима фермаАсен Стояновизтегли
Приложение на матричното смятане за определяне на линейните премествания на точка от равнинна, статически определима рамкаАсен Стояновизтегли
Взаимодействие на геосинтетични материали и кохезивни почви Нандор Тамаскович,Детлев Тондера,Павел Павловизтегли
Изследване чистотата на слънчогледово масло за производство на експлозиви ANFOРади Ганев,Александър Крилчев,Илиян Хутовизтегли

Сборник: Механизация, електрификация и автоматизация на мините

Напрежения в ротора на центробежните сачмени съединители с водещ шестлопатен роторВенелин Тасев,Любен Тасевизтегли
Определяне на мощността на барабанна полуавтогенна мелница тип SAG 8,5 x 5,3 чрез методите на математическата статистикаИван Мининизтегли
Методика за определяне коефициентът на устойчивост на хидравличните еднокофови багери по време на работаИван Мининизтегли
Методика за изчисляване на самосвали за открити рудници с хидромеханична предавкаХристо Шейретовизтегли
Методика за изчисляване на самосвали за открити рудници с електромеханична предавкаХристо Шейретовизтегли
Върху производителността на вибрационните челюстни трошачкиКристиян Цветков Юлиян Димитров Живко Илиевизтегли
Математическо моделиране на процесите при ударно – вибрационните машиниЮлиян Димитров Кристиян Цветков Живко Илиевизтегли
Възстановяване на механичната част на единичното задвижване на електролокомотив К10Любен Тасевизтегли
Абразивно износване на елементи от минната механизацияКристина Илиева-Стойчеваизтегли
Подобряване на износоустойчивостта на елементи от минната механизация чрез нанасяне на покрития върху контактните им повърхниниКристина Илиева-Стойчеваизтегли
Съществуващи конструкции на многоцелеви шредери и насоки за усъвършенстването имМалина Вацкичева Михаил Вълковизтегли
Система за мониторинг на температурата и контрол в шест измервателни пункта, осъществена с микроконтролер PIC16F877AАнтони Николае,Боркози Илие,Козма Василеизтегли
Повишаване на бързодействието на системите за програмно управление на насипообразуватели чрез използване на математични моделиЗдравко Илиев,Диана Ташевaизтегли
Анализ на рудничните електрически мрежи средно напрежение с резистивно заземена неутралаВладимир Перпелицев,Иван Стоиловизтегли
Пускови характеристики на светлинни източнициКрасимир Велиновизтегли
Сигналните графи и използването им за решаване на въпроси от електробезопасността в трифазни електрически веригиСтефан Стефанов Иван Продановизтегли
Разпределение на токовете с нулева последователност по дължината на кабелна линия при еднофазно земно съединениеСтефан Стефанов Иван Продановизтегли
Синтез на апарат за контрол на заземителния контур в ІТ мрежи НН, съдържащи висши хармонициМилен Дренков,Стефан Чобанов,Драголюб Костов,Менто Ментешевизтегли
Експериментално изследване на висшите хармоници в електрическата мрежа на МЕМФ при МГУ „Св. Ив. Рилски”Румен Исталиянов,Георги Костов,Димо Чолаковизтегли
Оценка на допустимите капиталови вложения за внедряване на система за управление на улични осветителни уредби при предварително определен срок на нейното откупуванеРади Пипевизтегли
Контрол на изолацията в руднични комбинирани мрежиАнгел Зъбчев Ради Теневизтегли
Транзистор с един електрон: приложения и проблемиМила Илиева-Обретеноваизтегли
Аналитична дискусия върху транзистор с един електронМила Илиева-Обретеноваизтегли
Фактори, характеризиращи енергийната ефективност на електрически пещиСтeфан Чобанов Менто Ментешевизтегли
Експериментално изследване и анализ на висшите хармоници в руднична мрежа НН с честотно управляеми двигателиСтефан Чобанов Милен Дренков Менто Ментешевизтегли
Дългосрочно изследване на устойчивостта на параметрите на заземители с електропроводима бетонна обмазкаПетър Петров Георги Велев Красимир Иванов Ангел Зъбчев Ромео Александровизтегли
Изследване степента на корозия на заземителни електроди с помощта на трансформаторен датчикПетър Петровизтегли
Предимства и недостатъци на известните изолации. Критерии и класификация за избор на изолация според риска за възникване на корозияТеодора Христоваизтегли
Събиране и преобразуване на енергия чрез автономни миниатюрни електрозахранванияСтанко Нешевизтегли
Определяне на енергийната характеристика на промишлена система Обогатителна фабрика на “ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ” АД на база статистически данни и използването й при прогнозиране на специфичния разходВладимир Петковизтегли
Минимална комутативност на композиции от оператори от смесен типМиряна Христоваизтегли
Определяне на положението и стъпката на придвижване на подвижни руднични подстанцииТодор Върбевизтегли
Математически модел на аеродинамичните процеси в изправящ апарат на диагонален вентилаторНиколай Переновски Антоанета Янева Кристиян Цветков Любен Тасевизтегли
Теоретични основи на методика за оразмеряване на работно колело на диагонален вентилатор за местно проветряванеНиколай Переновскиизтегли
Архимед и Aрхимедовата константаКатарина Д. Живковичизтегли
Increasing energy efficiency of mine ventilation systems via multipurpose control of a main fan adjustable speed electric driveOleg B. Shonin , Vladimir S. Pronkoизтегли

Сборник: Хуманитарни и стопански науки

Политическа агитация, политическа реклама и търговско слово според изборния кодекс и закона за радиото и телевизиятаЖеня Стефановаизтегли
Българската минна индустрия през 2012 г. – перспективи, очаквания и прогнозиВеселин Митев,Десислава Костоваизтегли
Управленски аспекти на интегрирания риск в миннодобивната промишленостМитко Димовизтегли
Влияние на управленската бизнес стратегия върху иновационния климат в компаниятаДесислава Костоваизтегли
Обзор на данъчната система на България - състояние и необходими промениЕмил Димовизтегли
Конкурентоспособност на българската добивна промишленостГабриела Сидероваизтегли
Анализ на дейността на заинтересованите страни в контекста на корпоративната социална отговорност Весела Петроваизтегли
Стандартизация в областта на корпоративната социална отговорност Весела Петрова,Цветинка Христова,Юлия Атанасова,Десислава Костова,Валентин Велевизтегли
Някои противоречия свързани с правата на потребителите при битовото водоснабдяване в условията на естествен монополЮри Иванов,Валентин Велевизтегли
Управление на риска от природни бедствияАтанас Близнаков,Десислава Костова изтегли
Практически приложим модел с използване на реални опции за оценяване на нетъргувани активи в добивната индустрияЗлатин Съръстовизтегли
Сугестопедията като съчетание от традиции и иновация в обучението по физикаЮлия Илчеваизтегли
Ролята на фирмата в обучението на работното мястоЮлия Илчева,Мина Вълкова,Християна Стояноваизтегли
Преподаване на английски език в българските технически университетиЮлия Костадиноваизтегли
Усъвършенстване на учебния процес по физическо възпитание и спорт във висшите училищаВаня Цолова,Йордан Ивановизтегли
Отношението наука-практикаМетоди Маждраков,Николай Николов,Добриян Беновизтегли

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02/8060234Facebook Twitter