logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Дати за изпити

ДатаЧасСпециалностДисциплинаЗала
проф. дн Вили ЛИЛКОВ
e-mail: lilkov@abv.bg
09.09.2019 10:00АИУТ - задочно обучениефизика162
доц. д-р Даниела ПАРАШКЕВОВА
e-mail: dani.parashkevova@mgu.bg
09.09.2019 10АИУТ - задочно обучениеАвтоматизация та технологични процеси615
доц. д-р Даниела ПАРАШКЕВОВА
e-mail: dani.parashkevova@mgu.bg
09.09.2019 10АИУТ - задочно обучениеТехнически средства за автоматизация615
доц. д-р Борис ВЪЛЧЕВ
e-mail: bobivalchev@gmail.com
10.09.2019 10.00ГПМЕР-1 (задочно)Палеонтология (поправителна)265
доц. д-р Борис ВЪЛЧЕВ
e-mail: bobivalchev@gmail.com
10.09.2019 10.00ГПМЕР-3 (задочно)Полева геология (поправителна)265
проф. дгн Руслан КОСТОВ
e-mail: rikostov@mgu.bg
10.09.2019 10 ч.ГПМЕР-І, редовно и задочно об.Минералогия и кристалография342
проф. дгн Руслан КОСТОВ
e-mail: rikostov@mgu.bg
10.09.2019 10 ч.ГГИ-I редовно и задочно об. ХИГ-редовно об.Основи на минералогията342
доц. д-р Стефка ПРИСТАВОВА
e-mail: stprist@mgu.bg
10.09.2019 14 ч.ГПМЕР-ІІ, редовни и задочно об.Метаморфна петрология362
доц. д-р Стефка ПРИСТАВОВА
e-mail: stprist@mgu.bg
10.09.2019 14 ч.ГГИ-I редовно и задочно об. ХИГ-редовно об.Петрография362
гл.ас. д-р Радостина РИЗОВА
e-mail: Radost_Rizova@abv.bg
10.09.2019 10,00МиГ-1, РПИ -1, ГГПТТ-1, ПС-2 (задочно)Обща геология (поправителна)277
доц. д-р Пламен САВОВ
e-mail: psavov@mgu.bg
10.09.2019 14:00ГПФфизика 1 и 2162
доц. д-р Даниела ПАРАШКЕВОВА
e-mail: dani.parashkevova@mgu.bg
11.09.2019 10АИУТ - задочно обучениеАвтоматизация на обогатителни процеси615
доц. д-р Даниела ПАРАШКЕВОВА
e-mail: dani.parashkevova@mgu.bg
11.09.2019 10АИУТ - задочно обучениеКомпютърни системи за управление615
доц. д-р Бануш БАНУШЕВ
e-mail: banushev@mgu.bg
12.09.2019 10 ч.ГПМЕР-І, редовно и задочно об.Кристалооптика362
доц. д-р Бануш БАНУШЕВ
e-mail: banushev@mgu.bg
12.09.2019 10 ч.ГПМЕР-ІІ, редовно и задочно об.Магмена петрология362
гл.ас. д-р Димитър СЪЧКОВ
e-mail: dimitarsachkov@gmail.com
12.09.2019 10,00ГГИ-1 (задочно)Основи на геоинформатиката (поправителна)273
доц. д-р Антоанета ЯНЕВА
e-mail: antoaneta.yaneva@mgu.bg
12.09.2019 10:00всички ЗАДОЧНОвсички421
доц. д-р Ясен ГОРБУНОВ
e-mail: y.gorbounov@mgu.bg
13.09.2019 10АИУТ - задочно обучениеИзмеране на неелектрични величини и Импулсна и цифрова схемотехникакаб.508А поправителна сесия
доц. д-р Николай КОЛЕВ
e-mail: nic_k@mgu.bg
13.09.2019 14:00МТФфизика346
проф. дн Вили ЛИЛКОВ
e-mail: lilkov@abv.bg
13.09.2019 10:00ЕЕЕО - задочно обучениефизика162
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
14.09.2019 12,00ГПМЕР-3 (задочно)Исторична геология (ликвидационна)277
доц. д-р Георги АЙДАНЛИЙСКИ
e-mail: g.ajdanlijsky@mgu.bg
14.09.2019 10.00ГПМЕР-2 (задочно)Стратиграфия (ликвидационна)277
доц. д-р Петя ГЕНЧЕВА
e-mail: p_gencheva@mgu.bg
14.09.2019 09.00ОРС,СДТНГ, ГПМЕР, УРПС, ХИГ,Обща химия, Органична химия, Неорганична и аналитична химия303 а,блок
гл.ас. д-р Калинка ВЕЛИЧКОВА
e-mail: k.velichkova@mgu.bg
16.09.2019 12:00ЕЕЕО и АИУТфизика346
гл.ас. д-р Калинка ВЕЛИЧКОВА
e-mail: k.velichkova@mgu.bg
16.09.2019 12:00ГГПТТ, ММП и КМКПМфизика 1 и 2346
проф. дн Вили ЛИЛКОВ
e-mail: lilkov@abv.bg
16.09.2019 10:00ЕЕЕО и АИУТ- задочно обучениефизика162
доц. д-р Борис ВЪЛЧЕВ
e-mail: bobivalchev@gmail.com
17.09.2019 10.00ГПМЕР-1 (задочно)Палеонтология (ликвидационна)265
доц. д-р Борис ВЪЛЧЕВ
e-mail: bobivalchev@gmail.com
17.09.2019 10.00ГПМЕР-3 (задочно)Полева геология (ликвидационна)265
доц. д-р Ясен ГОРБУНОВ
e-mail: y.gorbounov@mgu.bg
17.09.2019 10АИУТ - задочно обучениеИзмеране на неелектрични величини и Импулсна и цифрова схемотехникакаб.508А ликвидационна сесия
гл.ас. д-р Радостина РИЗОВА
e-mail: Radost_Rizova@abv.bg
17.09.2019 10.00МиГ-1, РПИ -1, ГГПТТ-1, ПС-2 (задочно)Обща геология (ликвидационна)277
доц. д-р Пламен САВОВ
e-mail: psavov@mgu.bg
17.09.2019 14:00ГПФфизика 1 и 2162
гл.ас. д-р Господинка ГИЧЕВА
e-mail: e_gospodinka@yahoo.com
18.09.2019 10:00 чвсички студенти, всички специалностиОрганична химия303А
гл.ас. д-р Валентина НИКОЛОВА
e-mail: v.nikolova@mgu.bg
18.09.2019 10.00ГПМЕР-2 (задочно)Геоморфология и кватернерна геология (ликвидационна)276
проф. д-р Маринела ПАНАЙОТОВА
e-mail: marichim@mgu.bg, m_panayotova@mgu.bg
18.09.2019 10:00 чвсички студенти, всички специалностиФизикохимия, Хидрохимия303А поправителна сесия
гл.ас. д-р Николета ЦАНКОВА
e-mail: niktzankova@abv.bg
18.09.2019 10 ч.МГ, РПИ, редовно об.Минералогия и петрография342
гл.ас. д-р Николета ЦАНКОВА
e-mail: niktzankova@abv.bg
18.09.2019 10 ч.ЕООС, БТ, ОРС, редовно и задочно об.Минералогия и петрография (част Минералогия)342
гл.ас. д-р Благовеста ВЛАДКОВА
e-mail: b_vladkova@yahoo.com
19.09.2019 14:00за всички специалности629
доц. д-р Радостин ПАЗДЕРОВ
e-mail: rpazderov@abv.bg
19.09.2019 10 ч.МГ, РПИ -задочно об.; ПГ, СДТНГ - редовно и задочно об.Минералогия и петрография342
доц. д-р Николай КОЛЕВ
e-mail: nic_k@mgu.bg
20.09.2019 14:00МТФфизика346
доц. д-р Нели МИНЧЕВА-ПЕНЕВА
e-mail: nnmintcheva@mgu.bg
20.09.2019 10ЕООС, БТ, ГПМЕР - всички задочно обучениеАналитична химия, Неорганична и аналитична химия303А
проф. д.т.н. Валери МИТКОВ
e-mail: Valery.mitkov@gmail.com
20.09.2019 11:00 часаПодземно строителство - задочно обучение- III курсВзривна техника и технологии235 ( Виде
проф. д.т.н. Валери МИТКОВ
e-mail: Valery.mitkov@gmail.com
20.09.2019 11:00 часаПодземно строителство - задочно обучение- I курсВъведение в специалността235 ( Виде
проф. д-р Маринела ПАНАЙОТОВА
e-mail: marichim@mgu.bg, m_panayotova@mgu.bg
20.09.2019 10:00 чвсички студенти, всички специалностиФизикохимия, Хидрохимия303А ликвидационна сесия
доц. д-р Валери САЧАНСКИ
e-mail: v_sachanski@geology.bas.bg
20.09.2019 10.00ГГИ-1, ГПМЕР-1, ПГ-1, СДТНГ-1, БТ-1, ЕООС-1 (задочно)Обща геология (ликвидационна)264
доц. д-р Иван Иванов
e-mail: idim68@abv.bg
26.09.2019 10.00ГПМЕР-3 (задочно)Структурна геология и геотектоника (ликвидационна)276

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 806 0530 Facebook Twitter