logo    БГ
БГ  EN

WWW www.mgu.bg

Магистърски специалности


Геологопроучвателен факултет - ГПФ

Базова специалност
Биотехнология-БТ

Магистратури:
Завършилите базовата специалност продължават обучението си в образователно - квалификационната степен "магистър" по основния учебен план
Биотехнология

Базова специалност
Геология и геоинформатика-ГГИ

Магистратури:
Завършилите базовата специалност продължават обучението си в образователно - квалификационната степен "магистър" по основния учебен план
Геоинформатика

Базова специалност
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси-ГПМЕР

Магистратури:
Завършилите базовата специалност продължават обучението си в образователно - квалификационната степен "магистър" по основния учебен план
Икономика на изкопаемите горива
Икономическа геология
Петролна геология
Приложна минералогия

Базова специалност
Екология и опазване на околната среда-ЕООС

Магистратури:
Завършилите базовата специалност продължават обучението си в образователно - квалификационната степен "магистър" по основния учебен план
Екология и опазване на околната среда
ЕКОТЕХНОЛОГИИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
(магистърска програма с преподаване на английски език) <<web site>>
Мениджмънт и третиране на отпадъци
Оценка на екологичния риск и устойчиво развитие
Управление качеството на водите

Базова специалност
Приложна геофизика-ПГ

Магистратури:
Завършилите базовата специалност продължават обучението си в образователно - квалификационната степен "магистър" по основния учебен план
Геофизични изследвания на Земята и планетите
Петролна геофизика
Приложна геофизика
Проучвателна геофизика

Базова специалност
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ-СДТНГ

Магистратури:
Завършилите базовата специалност продължават обучението си в образователно - квалификационната степен "магистър" по основния учебен план
Газоснабдяване
Добив, транспорт и съхраняване на нефт и газ
Проучвателно сондиране
Сондиране и добив на нефт и газ
Управление на газовата инфраструктура

Базова специалност
Хидрогеология и инженерна геология-ХИГ

Магистратури:
Завършилите базовата специалност продължават обучението си в образователно - квалификационната степен "магистър" по основния учебен план
Инженерна геология
Хидрогеология

Минно-eлектромеханичен факултет - МЕМФ

Базова специалност
Автоматика, информационна и управляваща техника-АИУТ <<web site>>

Магистратури:
Завършилите базовата специалност продължават обучението си в образователно - квалификационната степен "магистър" по основния учебен план
Автоматика, информационна и управляваща техника <<web site>>

Базова специалност
Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии-ГГПТТ

Магистратури:
Завършилите базовата специалност продължават обучението си в образователно - квалификационната степен "магистър" по основния учебен план
ГАЗОВА, ГОРИВНА И ПРЕЧИСТВАТЕЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ. ГГПТТ
Машини, апарати и съоръжения за промишлена и битова газификация

Базова специалност
Електроенергетика и електрообзавеждане-ЕЕЕО

Магистратури:
Завършилите базовата специалност продължават обучението си в образователно - квалификационната степен "магистър" по основния учебен план
Електроенергетика и електрообзавеждане в мините
Електроенергетика и електрообзавеждане с възобновяеми източници на енергия

Базова специалност
Компютърни технологии в инженерната дейност-КТИД

Магистратури:
Завършилите базовата специалност продължават обучението си в образователно - квалификационната степен "магистър" по основния учебен план
Компютърни технологии в инженерната дейност КТИД

Базова специалност
Механизация на минното производство-ММП

Магистратури:
Завършилите базовата специалност продължават обучението си в образователно - квалификационната степен "магистър" по основния учебен план
Механизация за преработка на минерални суровини
Механизация на добива и транспорта на минерални суровини

Миннотехнологичен факултет - МТФ
Маркшайдерство и геодезия

Магистърска специалност след средно образование
Маркшайдерство и геодезия-МиГ

Други Магистратури:
Геодезически наблюдения на Земята

Базова специалност
Обогатяване и рециклиране на суровини-ОРС

Магистратури:
Завършилите базовата специалност продължават обучението си в образователно - квалификационната степен "магистър" по основния учебен план
Управление на добива и преработката на минерални суровини и въглища
Управление на твърди и течни отпадъци

Базова специалност
Подземно строителство-ПС

Магистратури:
Завършилите базовата специалност продължават обучението си в образователно - квалификационната степен "магистър" по основния учебен план
Геотехника
Подземно строителство
Техника и технология на взривните работи - производство на взривни материали

Базова специалност
Разработване на полезни изкопаеми-РПИ

Магистратури:
Завършилите базовата специалност продължават обучението си в образователно - квалификационната степен "магистър" по основния учебен план
Открито разработване на полезни изкопаеми
Подземно разработване на полезни изкопаеми
Техника и технологии на взривните работи

Базова специалност
Магистратури към професионално направление „Общо инженерство”-

Магистратури:
Завършилите базовата специалност продължават обучението си в образователно - квалификационната степен "магистър" по основния учебен план
Индустриален мениджмънт
Инженерна безопасност

Сертификати

dd

Проекти и партньори

dd
LogoТел.
02 8060 208Facebook Twitter