Изисквания на редакцията на списание „Минно дело и геология“