Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Факултети

Геологопроучвателен факултет - ГПФ
Катедра "Физика"
Ръководител катедра
доц. д-р Пламен Борисов САВОВ

Кабинет: ГПФ, 155   
Тел.: 8060348  
e-mail: psavov@mgu.bg

проф. дн Вили Младенов ЛИЛКОВ

Кабинет: ГПФ, 154   
Тел.: 8060347  
e-mail: lilkov@abv.bg

доц. д-р Майя Людмилова ВАЦКИЧЕВА

Кабинет: ГПФ, 163   
Тел.: 8060346  
e-mail: mayavack@gmail.com

доц. д-р Николай Иванов Колев     CV

Кабинет: ГПФ, 169   
Тел.: 8060440  
e-mail: nick_kf12@abv.bg

гл.ас. д-р Калинка Христова ВЕЛИЧКОВА

Кабинет: ГПФ, 163   
Тел.: 8060346  
e-mail: k.velichkova@mgu.bg

ас. Юлия Христова ИЛЧЕВА-ГЕНЧЕВА

Кабинет: ГПФ, 164   
Тел.: 8060345  
e-mail: juliail@abv.bg

гл. специалист Димитър Петков ДИМИТРОВ     CV

Кабинет: ГПФ, 159   
Тел.: 8060440  
e-mail: ph001@mgu.bg

ст.експерт Радко Колев ВЪЛКОВ

Кабинет: ГПФ, 159   
Тел.: 8060440  
e-mail: rwalkow@abv.bg
Секретар на катедрата
Живка Шишманова АНГЕЛОВА

Кабинет: ГПФ, 170   
Тел.: 8060349  
e-mail: fizika@mgu.bg
Гл. специалист
специалист Дико Вълков УЗУНОВ

Кабинет: ГПФ, 156   
Тел.: 8060223  
e-mail: dik60@abv.bg
Новини

Предстоящи събития