Структура
Ръководство
Факултети
Катедри
Съвети
Обслужващи звена
ВШПП за взривни работи
Лаборатории
Музеи
Филиал - Кърджали

 

МГУ "Св. Иван Рилски"
е акредитиран с
оценка 8,72
акредитацията е валидна до 10.01.2018г.

Факултети

Минно-eлектромеханичен факултет - МЕМФ
Катедра "Автоматизация на минното производство"
Ръководител катедра
доц. д-р Здравко Андреев ИЛИЕВ     CV

Кабинет: Лабор.блок, 508Б   
Тел.: 8060411  
e-mail: iliev@mgu.bg

доц. д-р Даниела Димитрова ПАРАШКЕВОВА     CV

Кабинет: Лабор.блок, 615   
Тел.: 8060483  
e-mail: dani.parashkevova@mgu.bg

доц. д-р Диана Дечева ТАШЕВА     CV

Кабинет: Лабор.блок, 508Б   
Тел.: 8060411  
e-mail: decheva@mgu.bg

ас. Радослав Драгостинов РУСИНОВ     CV

Кабинет: Лабор.блок, 608   
Тел.: 8060528  
e-mail: rusinovr@abv.bg, r.rusinov@mgu.bg

доц. д-р Ромео Фердинандов АЛЕКСАНДРОВ     CV

Кабинет: Лабор.блок, 401   
Тел.: 8060429  
e-mail: romeo.alexandrov@mgu.bg

доц. д-р Ясен Владимиров ГОРБУНОВ

Кабинет: Лабор.блок, 508А   
Тел.: 8060462  
e-mail: y.gorbounov@mgu.bg

ас. Величка Миткова РУЙКОВА     CV

Кабинет: Лабор.блок, 609   
Тел.: 8060262  
e-mail: velichka.ruykova@mgu.bg
Ст.експерт
инж. Росен Кирилов КАМБЕРОВ

Кабинет: Лабор.блок, 404   
Тел.: 8060527  
e-mail: rosen.kamberov@mgu.bg
Гл.експерт
инж. Теменуга Борисова ИЛЧЕВА

Кабинет: Лабор.блок, 615A   
Тел.: 8060435  
e-mail: aiut@mgu.bg, temenouga.iltcheva@mgu.bg
Хоноруван преподавател
доц. д-р Симеон Тодоров ГАГОВ

Кабинет: Лабор.блок, 619   
Тел.: 8060467  
e-mail: няма
Новини

Предстоящи събития