Геоложки феномени на България


Начало

Геоложкото наследство на всяка страна е част от нейното национално богатство. България е един естествен музей по История на Земята, в който се съхраняват скали, минерали и фосили от всички етапи на земната история от Архая до Кватернера. Заедно с неповторимите релефни форми, съчетани с прекрасен природен ландшафт, геоложките феномени на България оформят едно забележително национално георазнообразие, което се нуждае от глобално популяризиране.

В отговор на тази необходимост по проект ОХН 304/07 на фонд Научни изследвания колектив от катедра „Геология и палеонтология” разработи настоящия сайт с данни за 52 от най-популярните геоложки феномени на България. В него заедно с глобално значимите геотопи като Белоградчишките скали, Побитите камъни и Мелнишките пирамиди, са разработени и нови за страната геоложки феномени, които не отстъпват на защитените в Регистъра и кадастъра на геоложките феномени в България.

Данните за геотопите са представени чрез местоположение, характеристика и оригинални фотографии, които присъстват и под формата на 3D галерия. Сайтът съдържа схематична геоложка карта на България с местоположението на обектите. Характеристиката включва научно описание на геоложкия строеж на района, морфология, генезис, устойчивост, мерки за защита, екологични и исторически данни. В текста са цитирани номерата на фотографиите от галерията, които представляват препратки към тях.